Các công ty bán hàng qua bưu điện thực sự đã chớp hình ảnh trên truyền thông Nhật quá chuyên nghiệp.