Trò chơi dự kiến phát hành ngày 11 tháng 10 tại Bắc Mỹ, 30 tháng 09 tại châu Âu.