PQube phát hành game PS4/Vita ngày 29 tháng 07 tại châu Âu và ngày 02 tháng 08 tại Bắc Mỹ.