Thành viên ngoại quốc có thể hưởng các dịch vụ như fanclub nội địa.