Broccoli cũng từng tung ra figure phiên bản động vật.