Thêm cả đoạn quảng cáo nói líu lưỡi của Mayoi Hachikuji (Monogatari).