Câu chuyện bắt đầu từ một “tại nạn nhỏ” đã khiến cho tất cả số nấm độc mà Marisa đã tìm được bị phân tán khắp Gensokyo và khiến cho mọi người ở đó bị “trúng độc”. Việc bây giờ của bạn bây giờ là giúp cô ta thu thập lại số nấm đó.

Click để đọc thêm…