Zyuranger đang uýnh lộn thì rớt xuống động, rồi nói chuyện với con khủng long con bla bla…

Click để đọc thêm…