Game show của box Torrent. Được tổ chức định kì hằng tuần.

Click để đọc thêm…