Đây là ss2 của Darker than Black. Ai chưa coi ss1 thì nên coi ngay đi!!!

Click để đọc thêm…