Mức ratio tối thiểu yêu cầu với các nick trên tracker được giảm xuống theo khung mới như sau…

Click để đọc thêm…