Mỗi torrent đều có % upload bonus và % download bonus. Sau đây là chi tiết về cơ chế mới của VnSharing Tracker

Click để đọc thêm…