Không cần yêu cầu về rep hay huy hiệu. Có thể nhờ bạn bè kích hoạt hộ 1 nick tracker

Click để đọc thêm…