Biết bao lần, biết bao lần…
Em tha thiết cầu xin Thượng Đế.
Nhưng đau khổ làm sao, đau khổ làm sao…
Chúng ta là Con sói và Quàng khăn đỏ.

Click để đọc thêm…