Theo tạp chí Jump Square, TV Anime cho “New Prince of Tennis” manga được công bố. New Prince of Tennis là phần tiếp theo của Prince of Tennis.

Click để đọc thêm…