Sōji Ishida đang thực hiện manga dựa trên game PC-98 của Hiroyuki Kanno.