Từ năm 2008 đến giờ chỉ có 3 lần duy nhất một nhà xuất bản chiếm toàn bộ top 10; lần nào cũng lầ Shueisha