Manga là sự kết hợp giữa tác giả Takashi và manga OREN của Yanse Kazu