Series nói về một nhóm người nghiên cứu được quyền thực hiện việc trả thù được phát hành vào 2014.