Cả 2 series đều được đăng trên tạp chí Ribon số tháng 09 phát hành vào ngày 05 tháng 08.