Hinmin, Seihitsu, Daifugō xoay quanh một thế giới của “bên dưới”, “bề mặt”, “tiền bạc”