Takashige cũng hợp tác với Yu Kinutani trong một manga one-shot