Manga one-shot phần tiếp theo “Honey Days” được đăng trên tạp chí Ciao Deluxe số tháng 09