Nói chung là đánh nhau với comedy đơn thuần nhưn so với số action và comedy hiện tại thì cái này thuộc dạng khá