art đẹp là tất cả những gì để nói về bộ này, nội dung nói chung chẳng có gì