Manga ACCA đã kết thúc vào hôm thứ sáu, tập 6 sẽ được xuất bản vào ngày 24 tháng 12