Một one-shot giới thiệu series manga mới được phát hành vào thứ hai vừa qua.