Volume 12 gần đây nhất của phần tiếp theo đã bán được 408.322 cuốn.