Manga lại tạm hoãn vào tháng 02 sau đợt tạm hoãn 8-tháng trước đây.