Manga phần tiếp theo của Shimoku Kio được chuyển thành anime vào 2013.