Một manga mới nói về thời điểm 10 năm sau khi manga gốc kết thúc.