Nữ tác giả Asa Higuchi nghỉ thai sản khi sinh đứa con thứ hai