Manga ngoại truyện nói về sự khác nhau trong học viện ở Asterisk ra mắt vào 2014