Manga nói về một nhân viên khách sạn kiêm luôn việc tư vấn tình cảm trên trang Twitter.