Manga kết thúc trên tạp chí Dengeki G’s Comic số tháng 10 phát hành vào ngày 30 tháng 08.