Manga sẽ được tiếp tục trên số 23 tạp chí Grand Jump ra ngày 2 tháng 10