Manga về một anh chàng trung thực làm việc cho một công ty bảo vệ tư nhân ra mắt vào năm 2014