Tạo hình của nhân vật cũng được tiết lộ để giới thiệu về vở kịch tại Tokyo, Osaka vào tháng 09 và tháng 10