Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới đã công bố một bài viết với tiêu đề “Hiện tượng Manga”, giải thích nguồn gốc và sự nổi bật của văn hóa manga hiện nay cũng như những vấn đề mà ngành công nghiệp này phải đối mặt như việc scan và upload những tựa đề manga bất hợp pháp

Click để đọc thêm…