True Tears [Review]

June 18, 2016 | | Anime

Có cùng tựa đề với visual novel game True Tears và cùng của La’cryma nhưng nội dung và hình ảnh hoàn toàn khác.