Như vậy, bạn có thể mong đợi gì trong tác phẩm sắp đến?