Trang web Charapedia của Nhật Bản đã công bố kết quả của cuộc thăm dò qua 10.000 người dùng trang web của họ, trong đó độc giả được yêu cầu nêu tên series anime nhiều hứa hẹn nhất của mùa thu năm 2014, và đây là kết quả…

Click để đọc thêm…