Monster [Review]

December 21, 2016 | | Anime

Bối cảnh của MONSTER là nước Đức những năm 80-90 của thế kỷ 20, sau khi Bức tường Berlin sụp đổ.