Anime movie đầu tiên của Studio Ponoc, một studio mới được thành lập vào năm 2015 bởi ông Yoshiaki Nishimura, một trong những producer trước đây của Studio Ghibli.