Một trang web đã được mở ra và công bố rằng manga Masamune kun no revenge của 2 tác giả Hazuki Takeoka và Tiv sẽ có anime chuyển thể.