Ấn phẩm Tankobon thứ 14 sẽ phát hành ngày 5 tháng 4.