Ngày hội ngộ hãy còn xa,
Bất luận có cô đơn, chúng ta chắc chắn vẫn chờ đợi
Cho dẫu phải mất bao lâu, hay phải đi bao xa
Hãy tìm về nơi ta đã ước hẹn.

Click để đọc thêm…