“Hội đồng dự án Shūmatsu no Izetta” đã mở một website để công bố dự án Shūmatsu no Izetta or Izetta, Die Letzte Hexe. Đoạn PV đầu tiên: