Những kẻ phản diện, gần như câu truyện nào cũng có, chúng là những kẻ ngoài hành tinh, thây ma, hoặc thây ma ngoài hành tinh.