Các bộ anime mùa đông đã gần đi đến hồi kết, trang Charapedia (http://www.charapedia.jp) vừa có một cuộc bình chọn xem bộ anime nào được mong đợi nhất của mùa tiếp theo với 1,386 thành viên tham gia bình chọn.

Click để đọc thêm…